Skolen

Skolens visjon

Skolens visjon er å tenne begeistringens ild og holde den levende – for barna i dag, for verden i morgen. Vi ønsker oss en skole med engasjerte elever, bevisste foreldre, entusiastiske lærere, inspirerende omgivelser som skaper aktiv læring – der det finnes rom for mer enn ett svar. Steinerskolen i Tromsø skal preges av verdi og kvalitetsbevissthet, skapende virksomhet, gode relasjoner og ekte engasjement.

Kort om skolens historie

Høsten 1984 startet Steinerbarnehagen i Tromsø opp, på initiativ fra en foreldregruppe som grunnla en studiegruppe i 1982. Høsten 1987 var Steinerskolen i Tromsø en realitet, og startet opp i Lærerhøgskolens lokaler. Etter hvert flyttet skolen til “Gamle Hvilhaug” hvor vi fremdeles er, i en bygning som gradvis har blitt pusset opp. Vi har i tillegg kjøpt bygg som ligger omkring slik at vi har plass til alle klassetrinn fra 1. – 10.

Administrasjon

Steinerskolen i Tromsø er en selveiende og selvforvaltende stiftelse. Lærere og foreldre administrerer skolen i fellesskap i et styre på 5 personer. Skolen har en daglig leder, en pedagogisk leder og en spesped. leder som utgjør skolens lederteam. Samarbeidet mellom foreldre og skolen er en av hjørnesteinene våre. Foreldrene er en del av skolens liv og de deltar aktivt i skolens organer. Foreldre fra hver klasse sitter i styret for skolens foreldreforening. Dialogen mellom foreldre og lærere, med den enkelte elev i sentrum, er grunnlaget for den tillit skolens virksomhet bygges opp omkring.

Fagene

Vi har de siste årene hatt en spesiell satsning mot matematikkfaget. Dette innebærer bla at vi har økt timetallet for faget på ungdomstrinnet og har i år 4 fagtimer + en hovedfagsperiode. Vi har i tillegg startet med en nettbasert undervisning som medfører at elevene får se en helt annen side av faget og lærer seg nye ting gjennom det visuelle i tillegg til vanlig undervisning og oppgavegjøring. Vi har i denne forbindelsen gått til innkjøp av klassesett med bærbare datamaskiner og har et helt topp moderne IKT – utsyr som legger ting til rette.

Vi har i alle år hatt faste ukedager til undervisning og opplevelser i naturen. 1., 2. og 3. klasse har en fast turdag hver uke. De andre klassene har mange turdager med både overnatting og sosiale aktiviteter. Ungdomstrinnet har lengre turer på hvert trinn. I 10. klasse drar de fleste på langtur, etter å ha spart og arbeidet over flere år. Tidligere turer har gått til Italia, Hellas og reiser med de ”Hvite busser”.

Musikken er en integrert del ved skolen vår. Vi har et lillekor, 3. – 5. klasse, og et storkor fra 6. – 10. klasse. Storkoret har spilt inn CD og drar annet hvert år på kortur. 10.klasse har også en periode med verkanalyse. Utover dette spilles det fløyte i alle klasser og sang er en naturlig del av skolens hverdag. I håndverkstimene har skolen hatt mye duoddij, samisk håndverk, blant annet har de laget tinnarmbånd. De lager også egen kniv på ungdomstrinnet.

I STEDET FOR KARAKTERER GIR VI VITNESBYRD VED SKOLEÅRETS SLUTT.

Vurdering

I stedet for karakterer gir vi vitnesbyrd ved skoleårets slutt. Vitnesbyrdet skal inneholde en beskrivelse av elevens utvikling, faglig og sosialt, med muligheter for forbedringer der det er nødvendig. Elevene som går ut av 10.klasse søker på lik linje med andre videregående utdanning. Pedagogikken gir grunnlag for livslang læring, uansett yrkesvalg.

Se også «Hva gjør vi» på Steinerskoleforbundet sin side  https://www.steinerskolen.no/agency/pedagogikk/hva_gjor_vi/

Se intervju med tidligere elever på Steinerskolen i Tromsø

Video med høyere oppløsning kan sees på Vimeo.com vimeo.com/237644987