Hva er en Steinerskole?

Pedagogikk

Kunnskap i sammenheng

Lurer du på om steinerskolens pedagogiske tilbud kan være noe for ditt barn?

Steinerskolens mål er å utdanne lærevillige og sosialt modne elever gjennom en forening av akademiske og kunstneriske fag. Skolen har langsiktige og ambisiøse mål for den enkelte elev.

Steinerpedagogikken har tilbud for barn fra barnehagealder gjennom grunnskolen, og for de som kan tenke seg å studere utenfor Tromsø finnes det også videregående trinn. Det går en rød tråd gjennom skolens læreplan, hvor fag og undervisning er i sammenhengende forvandling gjennom hele skoleløpet, i takt med elevens utvikling og alder.

Steinerskolens undervisning er tilpasset den enkelte elev – med fellesskapet som utgangspunkt. Undervisningen er lagt opp for å ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, og utvikling av gode gruppe – og klasseromsfellesskap.

Steinerskolene har et mangfold i elevgruppen gjennom stor variasjon i familiebakgrunner, bosted og erfaringsbakgrunn.

Metode

Steinerskolen – Et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskaper i sammenheng

  • Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon på det enkelte fagområde
  • Begeistring er et nøkkelord i omgangen med fag og formidling

Undervisningen de første skoleårene er lagt opp slik at elevene opparbeider kunnskap og forståelse ut fra egne, aktive erfaringer. Ved skolestart lærer elevene først å skrive, deretter å lese. Gangetabellene læres først gjennom bevegelse og rytmer, deretter som ferdigheter til bruk ved hoderegning eller i oppgaveløsning. Veien fra aktivitet til refleksjon går ofte via opplevelsen. Målet er å tenne og begeistre elevene. Gjennom en inderliggjøring av undervisningen gis det rom for den enkelte elevs opplevelse i møtet med fag og formidling.

«Undring er ikke læring, undring er det som gjør læring mulig. Undring er det havet all læring flyter på. Undring lar seg ikke planlegge, undring lar seg bare leve. Undring er ikke et triks som får mennesker til å ville vite det vi allerede vet. Undring retter seg ut mot det vi ikke vet.» Godi Keller, Steinerpedagog

Fordypning i perioder er et annet virkemiddel. Steinerskolens arbeidsmåte kjennemerkes av fordypelse over tid. Mesteparten av den teoretiske undervisningen blir gitt i perioder på to til fem uker gjennom hele skoleåret. I en dobbelttime som starter om morgenen arbeider klassen daglig med et bestemt tema tilknyttet periodefaget. Periodeundervisningen gir rom for konsentrasjon, grundighet og selvstendighet, men også prosjekter, samarbeid og tverrfaglighet. Etter dobbelttimen kommer de ulike fagtimene som øves jevnlig gjennom hele året. Herunder språkfag, håndverksfag, bevegelsesfag og kunstfag. Fag som matematikk og morsmål gis både som fagtimer og som periodeundervisning.

Utvikling

  • Elevenes utvikling danner grunnlaget for faglige prioriteringer og arbeidsmetoder: ”Rett stoff til rett tid på rett måte”
  • Sammenheng mellom elevenes tenkning, følelse og motoriske ferdigheter utvikles gjennom en allsidig undervisning

Det er ikke bare faktakunnskapen som teller. I Steinerskolen tas utviklingsperspektivet på alvor. Barnets alder og livsfaser reflekteres i læreplan og undervisning, både i faglig innhold og metode. Hvert alderstrinn har sine kvaliteter, utfordringer og grunnleggende spørsmål om livet. Disse spørsmålene tilstreber skolen å besvare gjennom undervisningen. En syvåring står overfor andre spørsmål enn en tolvåring eller syttenåring.

Det innebærer at undervisningen for de yngste elevene har eventyr, myter og store, billedrike fortellinger som ramme rundt fagene. Etter hvert som elevene kommer opp i klassetrinnene avløses dette av en mer nøktern og begrepsmessig omgang med fagene, men fremdeles vil en kunstnerisk bearbeidelse, engasjement og levende formidling være en sentral del av undervisningen.

En urokkelig tro på menneskets verdighet, menneskets uendelige muligheter og på betydningen av at barn utvikler allsidige læringsmåter, danner grunnlaget for steinerskolens møte med elevene.

Steinerskoleforbundet, 2010

Er du ny som forelder eller ønsker å lære mer om Steinerpedagogikk? Her er noen nyttige lenker

1) Læreplanen for grunnskolen og Steinerpedagogisk ide og praksis

2) Trykksaker om 1. klassingen og gode grunner for å velge Steinerskole

4) En karakterfri grunnskole

5) I våre sosiale medier kan man følge med på noe av den aktiviteten som er på skolen fra uke til uke

Facebook og Instagram

6) På hjemmesiden ligger skolens ukentlige nyhetsbrev til foreldrene.

7) Dersom man ønsker å lese relevante artikler fra norsk og utelandsk presse er Facebooksiden til Steinerskolenes forbund et godt utgangspunkt  eller man kan finne gode artikler om pedagogikken og praksisen i Steinerbladet

8) Les hvordan tidsskriftet Steinerskolen gjennom dette ekstranummeret presenterer pedagogikken

9) Det er skrevet mye om 6-åringene norsk presse de siste årene. Her er et interessant leserinnlegg fra Haugesund Avis 2019

 

 

Intervju med tidligere elever fra Steinerskolen i Tromsø

Video med høyere oppløsning kan sees på Vimeo.com vimeo.com/237644987