Inntaksreglement

Inntaksreglement for Steinerskolen i Tromsø

 

Steinerskolen i Tromsø er et faglig/pedagogisk alternativ til offentlig grunnskole. Skolen bygger på ideene til Rudolf Steiner og er en skole som er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Jfr. Privatskoleloven §3-1.

Søknadsfrist er 1. mars. Elever kan unntaksvis tas inn etter denne dato, men da etter individuell vurdering.

Ved inntak til 10. klasse må særskilt avtale gjøres.

Dersom det er store klasser, tas elevene inn etter følgende kriterier:

  1. Barn med foreldre som er ansatt på skolen
  2. Barn med søsken på skolen
  3. Barn som har gått i steinerbarnehagen
  4. Barn som kommer fra andre steinerskoler
  5. Dato for innsendt søknad
  6. Barn fra nærområdet

Ved inntak vil det også bli vektlagt at elevene i klassene skal ha et godt psykososialt miljø. (Jfr opplæringsloven §8-2 og kapittel 9a, og privatskoleloven kapittel 3). Det innebærer at det ved inntak av elever kan tas hensyn til klassens kjønnsfordeling, kapasitet i forhold til å ivareta elevers behov, gruppens størrelse samt begrensninger i forhold til areal m.m.

Søker har klageadgang på et eventuelt vedtak om avslag på skoleplass jfr Forvaltningsloven. Dette skal det opplyses om i avslaget samt at klageinstans er Fylkesmannen i Troms.

Søknaden må inneholde opplysninger om elevens navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse og klassetrinn man søker til. I tillegg foresattes navn, adresse, telefonnummer, epostadresser, samt underskrift av begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Søknaden blir behandlet i lederteamet etter at søknadsfristen har gått ut. Søkerens foresatte inviteres til et informasjonsmøte eller en samtale. Foresatte til elever til 1. klasse inviteres til informasjonsmøter høst og vår før skolestart.

Dersom søkeren får et skriftlig tilbud om skoleplass, må foresatte bekrefte skriftlig innen 14 dager om tilbudet aksepteres.

Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av styret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven og forvaltningsloven.

 

Skolestyret ved Steinerskolen i Tromsø 08.09.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse         Telefon  Bank        E-post            Internett

Inga Sparboesvei 41  77 69 88 70    4700 58 29514   tromso@steinerskolen.no  www.steinerskolentromso.no 

9007 Tromsø