Helsesøster


Helsesøster ved Steinerskolen i Tromsø for skoleåret 2017 – 2018 er Grete Bech. Epost: grete.bech@tromso.kommune.no Telefon 40436453. Når helsesøster er på skolen vil hun ha kontor i “Skolestua B.” Hun vil være på skolen hver onsdag mellom 08.30 og 12.00 og alle foreldre/elever som ønsker en samtale eller veiledning oppfordres til å ta kontakt.

Det er også mulig å ta direkte kontakt med Sentrum Helsestasjon på telefon 77791800. Avdelingsleder for forebyggende helsetjenester heter Linda Marie Dale.

 

Hos skolehelsetjenesten får du:

 • Noen å snakke med
 • Helseopplysning
 • Vaksinasjon
 • Samtalegrupper

 

 

Orientering om skolehelsetjenesten ved Steinerskolen.

Skolehelsetjenesten har som formål, i samarbeid med foresatte og skolen, å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skader. Det betyr både å ha blikk for den enkelte elev, men også for miljømessige forhold som kan ha innvirkning på elevenes situasjon.

Faggrupper i skolehelsetjenesten er fortrinnsvis helsesøster og lege. Helsesøster er skolehelsetjenestens primære kontaktperson.

Helsearbeidet i skolen skal ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om kommunens helsefremmende – og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste omfatte følgende (§ 2-3):

 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet
 • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever
 • Bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det
 • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov herunder kronisk syke og funksjonshemmede
 • Informasjon og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet

Oppgaver på de forskjellige klassetrinn:

Trinn 1:

Skolestartundersøkelse hos helsesøster og lege. Helsesøster kan orientere på foreldremøte og møte elevene i klassen. Helsesøster følger opp elever med behov for dette etter skolestartundersøkelsen.

Trinn 2: 

Elevene får tilbud om påfyllingsdose av vaksinen difteri/stivkrampe/kikhoste/polio. Også tilbud om høyde og vektmåling.

Trinn 3: 

Helseopplysning i gruppe eller klasse.

Trinn 4 og 5:

Ikke fastsatt program. Individuell oppfølging etter behov.

Trinn 6:

Elevene får tilbud om påfyllingsdose av vaksinen meslinger/kusma/røde hunder. Helsesøster gir helseopplysning i grupper om helse, trivsel, hvordan ta vare på egen helse, pubertetsutvikling etc.

Trinn 7:

Jentene får tilbud om HPV-vaksine.

Trinn 8:

Elevene får tilbud om helsesamtale, individuelt eller i gruppe, med hovedvekt på trivsel, aktivitet og kosthold.

Trinn 9:

Elevene får tilbud om gruppesamtale med fokus på ungdom og seksualitet.

Trinn 10:

Elevene får tilbud om påfyllingsdose med polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.

Foruten det fastsatte programmet på de forskjellige trinn, kan helsesøster delta i samarbeid med foreldre, skole med flere i ansvarsgrupper for barn med spesielle behov.

Skolehelsetjenesten kan delta i tverrfaglige møter på skolen. Foreldre som ønsker samtaler eller undersøkelser av sitt barn, kan ta kontakt med helsesøster.