Ordensreglement

Ordensregler for barnetrinnet ved Steinerskolen i Tromsø

 

Skolen har som mål å være et godt sted å oppholde seg i og gi gode muligheter til at elevene får utvikle seg. Derfor skal respekt for skolen og hverandre få råde i hele skolemiljøet.

 

 1. Vi er ute i friminuttene og oppholder oss på skolens område i skoletiden.

 

 1. Vi møter presis til alle timer og har med skolesaker som er nødvendig for de ulike fagene.

 

 1. Alle har et ansvar for at skolen skal være et sted for læring og trivsel. For å få til dette sørger alle for at læringsmiljøet i timene er godt, og man følger klasseromsreglene

 

 1. Vi skal ikke gjøre noe som kan skade eller såre andre som f. eks. erte, true, banne, slå, sparke eller lignende, verken i skoletiden eller på skoleveien.

 

 1. Alle har et ansvar for at skolen skal være i god stand. Elever og lærere må sørge for at det holdes orden i gangene, på toalettene og i skolegården.

 

 1. Vi må ikke være borte fra skolen uten gyldig grunn. Ved fravær må skriftlig melding fra foresatte leveres første dag etter fravær.

 

 1. Sykling og andre aktiviteter (rulleskøyter, skateboard etc.), som kan føre til alvorlige ulykker, er forbudt på skolens område. Sykler skal stå låst ved sykkelstativet.

 

 1. Snøballkasting skal kun skje på snøballområdet som er nedenfor bakken bak garasjen og fotball skal kun spilles i fotballbingen.

 

 1. All bruk av elektroniske artikler som mobil, mp3-spiller, I Pod og lignende er forbudt på skolens område. Skolen erstatter ikke private gjenstander.

 

 1. Vi tar ikke med godteri på skolen.

 

 1. Private leker/ting/kjæledyr tas kun med på skolen etter avtale med lærer.

 

 1. Røyking på skolens område er forbudt.

 

 

 

 

Forvaltningen 7.12.2006

Rev 26.05.08

Rev. 01.09.10 (skolens styre),

Rev 24.08.12 (ped. leder)

Rev. og vedtatt 17.09.12 (skolestyret)

 

 

 

Konsekvenser ved brudd på skolens regler for barnetrinnet:

 

 1. Lærer gir anmerkning for brudd på regel. Ved alvorlige forseelser blir hjemmet kontaktet umiddelbart.

 

 1. Ved 3 anmerkninger sendes skriftlig melding hjem. Ved hyppige brudd på regler kalles elev og foresatt inn til samtale på skolen.

 

 1. Ved brudd på regel om bruk av elektroniske artikler, vil gjenstanden bli konfiskert. Elektroniske artikler eller andre private gjenstander som er konfiskert må hentes på kontoret etter skoledagens slutt. Ved andre gangs konfiskering må gjenstanden hentes av elevens foresatte.

 

 1. Gjenstander som kan brukes som våpen skal hentes av foresatte.

 

 1. Ved alvorlige brudd på ordensreglementet kan daglig leder utvise en elev innenfor rammer som fastsatt i privatskolelovens § 3-10. Når en elev bortvises fra timen, skal skolen påse at eleven har tilsyn fra voksne. Bortvisning for resten av skoledagen blir bestemt etter at elev har fått forklart sin versjon og foresatte er informert.

Ved bortvisning kan skolen pålegge eleven å skrive et notat der eleven reflekterer over egen handling og over hvordan lignende adferd skal unngås i fremtiden, når elevens modenhet tilsier at han/hun er i stand til slik refleksjon.

 

 1. Dersom elever forvolder skadeverk på skolens eller annens eiendom, er eleven/foreldre/foresatte ansvarlig for inntil kr 5000,-.

 

Ved reaksjoner som nevnt i disse ordensreglene skal det vurderes lempeligste form for reaksjon før det vurderes tiltak som går på bortvisning. Punkt 1.-4. kan påklages daglig leder.

Punkt 5.-6. kan påklages skolestyret.

 

 

Forvaltningen 7.12.2006

Rev 26.05.08

Rev. 01.09.10 (skolens styre),

Rev 24.08.12 (ped. leder)

Rev. og vedtatt 17.09.12 (skolestyret)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordensregler for ungdomstrinnet ved Steinerskolen i Tromsø

 

Skolen har som mål å være et godt sted å oppholde seg i og gi gode muligheter til at elevene får utvikle seg. Derfor skal respekt for skolen og hverandre få råde i hele skolemiljøet.

 

 

 1. Vi møter presis til alle timer og har med skolesaker som er nødvendig for de ulike fagene.

 

 1. Alle har et ansvar for at skolen skal være et sted for læring og trivsel. For å få til dette sørger alle for at læringsmiljøet i timene er godt, og man følger klasseromsreglene.

 

 1. Vi skal ikke gjøre noe som kan skade eller såre andre som f. eks. erte, true, banne, slå, sparke eller lignende verken i skoletiden eller på skoleveien. Alle former for våpen er forbudt.

 

 1. All bruk av elektroniske artikler som mobil, PC, Ipad og lignende er kun tillatt brukt i avtalte friminutt inne. Vi tar hensyn til hverandre og spiller ikke musikk ut i rommet. Filming og fotografering må kun skje etter samtykke. Skolen erstatter ikke private gjenstander.

 

 1. Alle har et ansvar for at skolen skal være i god stand. Elever og lærere må sørge for at det holdes orden i gangene, på toalettene og skoleområdet.

 

 1. Snøballkasting skal kun skje på snøballområdet som er nedenfor bakken bak garasjen og fotball skal kun spilles i fotballbingen.

 

 1. Snus, tobakk og andre rusmidler er forbudt på skolens område og i skolens nærhet. Vi tar ikke med godteri på skolen.

 

 1. Vi tar ikke med dyr på skolen.

 

 1. Sykling og andre aktiviteter (rulleskøyter, skateboard etc.) som kan føre til alvorlige ulykker er forbudt på skolens område. Sykler skal stå låst ved sykkelstativet.

 

 

 

 

Forvaltningen 7.12.2006

Rev 26.05.08

Rev. 01.09.10 (skolens styre),

Rev 24.08.12 (ped. leder)

Rev. og vedtatt 17.09.12 (skolestyret)

Rev. 03.09.14 (ped.leder)

 

Konsekvenser ved brudd på skolens regler for ungdomstrinnet:

 

 1. Lærer gir anmerkning for brudd på regel. Ved alvorlige forseelser blir hjemmet kontaktet umiddelbart. Ved 3 anmerkninger sendes skriftlig melding hjem.

 

 1. Ved fare for nedsatt ordensvurdering skal elever i 10. klasse få skriftlig varsel midt i høst- og vår termin (innen 1/11 og 1/3).

 

 1. Ved hyppige brudd på regler kalles elev og foresatt inn til samtale på skolen.

 

 1. Elektroniske artikler eller andre private gjenstander som er konfiskert må hentes på kontoret etter skoledagens slutt. Ved hyppig/gjentatt konfiskering må gjenstanden hentes av elevens foresatte. Gjenstander som kan brukes som våpen skal hentes av foresatte.

 

 1. Ved alvorlige brudd på ordensreglementet kan daglig leder utvise en elev innenfor rammer som fastsatt i privatskolelovens § 3-10. Når en elev bortvises fra timen, skal skolen påse at eleven har tilsyn fra voksne. Bortvisning for resten av skoledagen blir bestemt etter at elev har fått forklart sin versjon og foresatte er informert. Dersom det vurderes bortvisning ut over skoledagen, kan dette ikke skje før foresatte er varslet. Vedtak om bortvisning ut over skoledagen gis skriftlig. Fylkesmannen er klageinstans.

Ved en bortvisning kan skolen pålegge eleven å skrive et notat der eleven reflekterer over egen handling og over hvordan lignende adferd skal unngås i fremtiden, når elevens modenhet tilsier at han/hun er i stand til slik refleksjon.

 

 1. Dersom elever forvolder skadeverk på skolens eller annens eiendom, er eleven/foreldre/foresatte ansvarlig for inntil kr 5000,-.

 

Ved reaksjoner som nevnt i disse ordensreglene skal det vurderes lempeligste form for reaksjon før det vurderes tiltak som går på bortvisning. Punkt 1.-4. kan påklages daglig leder.

Punkt 5.-6. kan påklages skolestyret. Bortvisning ut over skoledagen kan påklages Fylkesmannen.

 

 

 

 

 

Forvaltningen 7.12.2006

Rev 26.05.08

Ref. 01.09.10 (skolen styre)

Rev 24.08.12 (ped. leder)

Rev. og vedtatt 17.09.12 (skolestyret)

 

 

 

 

 

 

 

 • 3-10. Bortvising av elevar og tap av rettar

Skolen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga. På årstrinna 1-7 kan elevar visast bort for enkelttimar eller for resten av dagen, og på årstrinna 8-10 kan elevar visast bort i inntil tre dagar. Elevar i vidaregåande opplæring kan visast bort i inntil fem dagar. Den daglege leiaren av skolen vedtek sjølv bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Med mindre styret fastset noko anna, kan dagleg leiar bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.

Når ein elev i vidaregåande skole vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine, kan eleven etter vedtak av heimfylket visast bort for resten av skoleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skoleåret kan heimfylket også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1. Heimfylket kan ikkje overlate til skolen å gjere vedtak etter leddet her om bortvisning eller tap av retten til vidaregåande opplæring. Norske vidaregåande skolar i utlandet gjer sjølv vedtak om bortvising.

Før det blir gjort vedtak om bortvising eller tap av rettar, skal ein vurdere å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak.

Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om bortvising og tap av retten til vidaregåande opplæring er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Endra med lover 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660), 29 juni 2007 nr. 92 (ikr. 1 juli 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 757), 25 juni 2010 nr. 49 (ikr. 1 aug 2010, etter res. 25 juni 2010 nr. 982).