Retningslinjer for elevpermisjoner i grunnskolene i Tromsø kommune

Gjeldende fra 1. august 2014.

 1. Tromsø kommunes regelverk er forankret i opplæringslova § 2-1 Rett og plikt til opplæring, første, andre og tredje ledd, og opplæringslova § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.
 1. Retningslinjene gjelder for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen for alle elever i grunnskolen i Tromsø.
 1. Retningslinjene gjelder ikke for helserelatert fravær som for eksempel legebesøk eller lignende eller for permisjon i henhold til Opplæringslovens § 2-11 2. ledd om helligdager i trossamfunn utenfor Den norske kirke.
 1. Permisjon i inntil to uker (10 skoledager) kan bare gis dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring. I forsvarlighetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på
 • Elevens permisjonshistorikk
 • Skolens undervisningsopplegg i perioden
 • Elevens læringsresultat
 • Elevens læringsutbytte i permisjonstida

I en vurdering av elevens læringsutbytte kan det legges vekt på foresattes mulighet til å følge opp eleven, samt en vurdering av om eleven kan ha et læringsutbytte av permisjonen i seg selv.

 1. I disse situasjonene kan skolen innvilge permisjon forutsatt at det er forsvarlig:
 • Deltakelse i politiske, idrettslige eller kulturelle arrangement/konkurranser/stevner på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.
 • Familiehendelser av seriøs karakter som for eksempel deltakelse ved sykdom, død og begravelse i nær familie. Slik permisjon kan også gis på prøvedager.
 • Andre familiebegivenheter som dåp/navnefest, konfirmasjon eller andre store begivenheter i nær familie. Det bør ikke gis slik permisjon på eksamensdager.
 1. Det skal normalt ikke innvilges
 • Permisjon i mer enn 10 dager pr skoleår. For å sikre elevers rett til jevnlig samvær med sine foreldre, kan rektor ut fra en forsvarlighetsvurdering innvilge ekstra dager.
 • Permisjon til ferie
 • Permisjon som medfører at elevene ikke kan delta på nasjonale prøver, obligatoriske statlige kartlegginger, tentamen, muntlig og skriftlig eksamen inkludert obligatorisk forberedelsestid. Dette gjelder ikke ved permisjoner i henhold til pkt. 5-andre strekpunkt.
 • Permisjon som medfører at lærer ikke får tilstrekkelig grunnlag for vurdering.
 1. Bortfall av skoledager på grunn av at foresatte har tatt eleven ut til privat opplæring skal ikke føres som fravær på vitnemålet, men antall dager føres i vitnemålets merknadsrubrikk.
 1. Saksbehandling: Foresatte skal søke om permisjon i god tid før ønsket permisjonstidspunkt. Søknad sendes og besvares av den enkelte skole. Avslag på søknad skal begrunnes. Eventuell klage på skolens vedtak sendes skolen. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til Byrådsavdeling for utdanning, Tromsø kommune.